You are here:
About>Computing & Technology>Desktop Publishing
About.com
Six common special characters (diacritical marks)

Chart created by your About.com Desktop Publishing Guide. http://desktoppub.about.com/
Report errors to desktoppub.guide@about.com

Character Mac Windows HTML Character Mac Windows HTML
Acute [resumé] Umlaut [naïve]
Á
á
É
é
Í
í
Ó
ó
Ú
ú
Ý
ý
Opt + e, A
Opt + e, a
Opt + e, E
Opt + e, e
Opt + e, I
Opt + e, i
Opt + e, O
Opt + e, o
Opt + e, U
Opt + e, u
Opt + e, Y
Opt + e, y
ALT + 0193
ALT + 0225
ALT + 0201
ALT + 0233
ALT + 0205
ALT + 0237
ALT + 0211
ALT + 0243
ALT + 0218
ALT + 0250
ALT + 0221
ALT + 0253
Á
á
É
é
Í
í
Ó
ó
Ú
ú
Ý
ý
Ä
ä
Ë
ë
Ï
ï
Ö
ö
Ü
ü
Ÿ
ÿ
Opt + u, A
Opt + u, a
Opt + u, E
Opt + u, e
Opt + u, I
Opt + u, i
Opt + u, O
Opt + u, o
Opt + u, U
Opt + u, u
Opt + u, Y
Opt + u, y
ALT + 0196
ALT + 0228
ALT + 0203
ALT + 0235
ALT + 0207
ALT + 0239
ALT + 0214
ALT + 0246
ALT + 0220
ALT + 0252
ALT + 0159
ALT + 0255
Ä
ä
Ë
ë
Ï
ï
Ö
ö
Ü
ü
Ÿ
ÿ
Grave [voilà] Circumflex [château]
À
à
È
è
Ì
ì
Ò
ò
Ù
ù
Opt + `, A
Opt + `, a
Opt + `, E
Opt + `, e
Opt + `, I
Opt + `, i
Opt + `, O
Opt + `, o
Opt + `, U
Opt + `, u
ALT + 0192
ALT + 0224
ALT + 0200
ALT + 0232
ALT + 0204
ALT + 0236
ALT + 0210
ALT + 0242
ALT + 0217
ALT + 0249
À
à
È
è
Ì
ì
Ò
ò
Ù
ù
Â
â
Ê
ê
Î
î
Ô
ô
Û
û
Opt + i, A
Opt + i, a
Opt + i, E
Opt + i, e
Opt + i, I
Opt + i, i
Opt + i, O
Opt + i, o
Opt + i, U
Opt + i, u
ALT + 0194
ALT + 0226
ALT + 0202
ALT + 0234
ALT + 0206
ALT + 0238
ALT + 0212
ALT + 0244
ALT + 0219
ALT + 0251
Â
â
Ê
ê
Î
î
Ô
ô
Û
û
Tilde [mañana] Cedilla [façade]
Ã
ã
Ñ
ñ
Õ
õ
Opt + n, A
Opt + n, a
Opt + n, N
Opt + n, n
Opt + n, O
Opt + n, o
ALT + 0195
ALT + 0227
ALT + 0209
ALT + 0241
ALT + 0213
ALT + 0245
Ã
ã
Ñ
ñ
Õ
õ
Ç
ç
Opt + Shft, C
Opt + c
ALT + 0199
ALT + 0231
Ç
ç

Return to article on Accent Marks

©2004 About, Inc. All rights reserved. A PRIMEDIA Company.
User Agreement | Privacy Policy | Kids' Privacy Policy